fbpx

EU projekt akademija

Termini

Trajanje

Cijena

Akademija je namijenjena:

 • predstavnicima neprofitnih organizacija i organizacija civilnog društva,
 • predstavnicima lokalne i regionalne vlasti,
 • vlasnicima i menadžmentu privatnih i javnih poduzeća u području socijalne skrbi, obrazovanja i zapošljavanja,
 • predstavnicima predškolskih, osnovno školskih, srednjoškolskim i visokoškolskih ustanovama,
 • svim pojedincima i organizacijama koje žele razvijati projekte u sektoru odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja i skrbi za marginalizirane skupine te razvoju socijalnog poduzetništva.

Ciljevi akademije

 • Samostalno provesti analizu dionika, problema i ciljeva kao podlogu pripreme projekta
 • Kvalitetno isplanirati osnovni okvir projekta
 • Izraditi Logičku matricu projekta
 • Detaljno razraditi projektne aktivnosti i izbjeći tipične pogreške koje će omogućiti izvediv plan aktivnosti u provedbi
 • Osigurati adekvatno planirane resurse i efikasan proračun za provedbu projekta
 • Samostalno opisati vaš projekt u službenoj natječajnoj dokumentaciji
 • Izbjeći tipične pogreške i povećati šanse za prolazak projekta kvalitetnim prikazom informacijama
 • Koristiti konkretne alate u provedbi projekata

Popis modula:

 1. KAKO OSMISLITI PROJEKT ZA STRUKTURNE FONDOVE EU
 2. RAZRADA AKTIVNOSTI I PRORAČUNA PROJEKTA ZA EU FONDOVE
 3. IZRADA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE

Rad se odvija u malim grupama koje rade na konkretnim projektnim prijedlozima i primjerima projekata.

Kotizacija za akademiju (uključeno 3 modula)

 • 2.600,00 kn po osobi.
 • Za prijave do 01.10.2015. odobravamo popust od 10%.
 • Za dvije ili više osoba iz iste organizacije odobravamo popust od 20%.
 • Za polaznike i klijente Instituta za menadžment koji su već pohađali neki od programa i seminara odobravamo popust od 20%.

U cijenu je uključeno:

 • radni materijali,
 • alati za analizu s uputama i primjerima (analiza dionika, problema i ciljeva),
 • primjer i detaljne upute za ispunjavanje logičke matrice,
 • službeni alati (opis aktivnosti, proračun, procjena rizika) s primjerima i detaljnim uputama za ispunjavanje,
 • detaljne upute za ispunjavanje A i B obrasca i primjeri dobro ispunjene natječajne dokumentacije,
 • primjeri dokumentacije u provedbi projekata (akcijski planovi, planovi nabave i komunikacijski planovi, izvješća),
 • individualno savjetovanje.

MODUL 1 KAKO OSMISLITI PROJEKT ZA STRUKTURNE FONDOVE EU

Sadržaj

 • Pregled mogućnosti za projekte javnih, privatnih i neprofitnih organizacija iz Europskog socijalnog fonda , Europskog fonda za regionalni razvoj i ostalih fondova i programa EU
 • Upravljanje projektnim ciklusom- predstavljanje metodologije i konkretnih alata
 • Definiranje projektne ideje (ideje polaznika ili rad na primjeru projektne ideje)
 • Analiza dionika, problema, ciljeva i strategije – praktični rad
 • Izrada logičkog okvira projekta- praktični rad na osmišljavanju okvirnih aktivnosti, indikatora i rizika projekta
 • Pregled natječajne dokumentacije s naglaskom na analizu i logičku matricu

BONUS:

 • logička matrica će biti evaluirana od strane iskusnih EU konzultanata sa konkretnim prijedlozima povećanja kvalitete projekta.

Materijali:

 • mapa s prezentacijama,
 • prikaz mogućnosti financiranja projekta prema sektorima i fondovima EU,
 • alati za analizu s uputama i primjerima (analiza dionika, problema i ciljeva),
 • primjer i detaljne upute za ispunjavanje logičke matrice.

Kotizacija za Modul 1:

 • 1.190,00 kn po osobi.
 • Za prijavu dvije osobe iz iste organizacije te polaznike i klijente Instituta za menadžment koji su već pohađali neki od programa i seminara odobravamo popust od 20%.

MODUL 2 RAZRADA AKTIVNOSTI I PRORAČUNA PROJEKTA ZA EU FONDOVE

Sadržaj

 • Kako opisati i razraditi projektne aktivnosti – rad na službenom alatu
 • Osmišljavanje potrebnih pokazatelja za potrebe praćenja i evaluacije projekta
 • Razrada odgovornosti projektnog tima, partnera i podizvođača
 • Osmišljavanje vremenskog rasporeda aktivnosti
 • Planiranje ljudskih i ostalih resursa
 • Analiza i upravljanje rizicima projekta
 • Detaljno planiranje svih troškova projekta (novčani tijek) i rad na službenom alatu proračuna

BONUS:

 • stručno individualno savjetovanje za vrijeme trajanja akademije,
 • detaljan opis projektnih aktivnosti i proračun biti će evaluiran od strane iskusnih EU konzultanata sa konkretnim prijedlozima povećanja kvalitete projekta.

Materijali:

 • mapa s prezentacijama,
 • primjeri službenih alata (opis aktivnosti, novčani tijek, proračun, procjena rizika) s primjerima i detaljnim uputama za ispunjavanje.

Kotizacija za Modul 2:

 • 1.190,00 kn po osobi.
 • Za prijavu dvije osobe iz iste organizacije te polaznike i klijente Instituta za menadžment koji su već pohađali neki od programa i seminara odobravamo popust od 20%.

MODUL 3 IZRADA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA EU FONDOVE

Sadržaj

 • Detaljni prikaz MIS sustava
 • Detaljni prikaz A obrasca uz praktičan rad
 • Detaljan prikaz i praktični rad na proračunu unutar A obrasca
 • Detaljan prikaz i rad na B obrascu za natječaje iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj

BONUS:

 • stručno individualno savjetovanje za vrijeme trajanja akademije,
 • polaznici će imati priliku detaljno ispuniti A i B obrazac za svoj projekt te ga poslati iskusnom konzultantu sa svrhom evaluacije i davanja konkretnih prijedloga povećanja kvalitete projekta.

Materijali:

 • mapa sa službenim obrascima natječajne dokumentacije,
 • primjeri dobro ispunjene natječajne dokumentacije,
 • detaljne upute za ispunjavanje A i B obrasca.

Kotizacija za Modul 3:

 • 1.190,00 kn po osobi.
 • Za prijavu dvije osobe iz iste organizacije te polaznike i klijente Instituta za menadžment koji su već pohađali neki od programa i seminara odobravamo popust od 20%.
Kontakt forma